Traditional Chinese Houses

SearchKorean 
Traditional SettlementsGardens l Historic Cities 


Types of the Chinese House

Diaolou (碉楼

Lilong housing (里弄住宅) Siheyuan (四合院)

Qilou (騎楼) 

Tulou (土楼 photos by Kim Chulhyun

Yaodong (窯洞)Architecturally Unique 20 Traditional Chinese Houses

Cai Yuanpei's House

Chengzhitang

Eryi-lou

Guo More's House (in Bejing)

Guo More's House (in Sichuan)

 

Hushi-zongci

Kong Xiangxi

Laoshe's House

Lu's House (in Macao)

Lu Xun's House (in Shaoxing)

Mei-family House

Mrs. Bi's House

Qiaojiabao

Song Qingling's House

Sun Zhongshan's House

Wangjia-dayuan

Xiaohong's House

Xucun yaodong

Zhaode-lou

Zhujia-huayuan