VOD

Search l Korean 

 


Housing (Korea)

Housing (China)

Settlement (Korea)

Settlement (China)

 

 

 

1.Dosan-seodang

 

 

1.Siheyuan

 

1.Bangchon

1.Cizhong-cun

2.Lee Youngcun

2.Tulou

2.Daksil

2.Xidi-cun

3.Yun Jeung

 

3.Dorae

3.Dangjia-cun

 

 

4.Hahoe

4.Furong-cun

 

 

5.Hangae

5.Guodong-cun

 

 

6.Nagan-eupseong

6.Hanjiayao

7.Oeam

Stone Wall Work

7.Hong-cun

 

8.Ot-gol

8.Huanglongxi-zhen

 

 

9.Wanggok

9.Houwang-cun

 

 

10.Old Town of Langzhong
Peeping at ATA Survey Team

 

 

 

 

 

11.Shuhe-cun

 

 

 

12.Tiefo-zhen

 

 

 

13.Weijiagou-cun

 

 

 

 

14.Xinye-cun

 

 

 

 

 

15.Yuhu-cun

 

 

 

 

 

16.Zhoucheng

 

 

 

 

 

17.Zhuge-cun

City · Landscape

Culture 

Film

Presentation

 

 

 

 

1.Taejon Old CBD

 1.Masque Dance of Hahoe

 

1.Beijing Bicycle

1.Traditional Architecture of Taejon

2.Zijincheng (The Forbidden City)

 2.Leshandafo

2.Red Lantern

2.Water System

3.Silk Road Morning Train
(From Dabancheng to Wulumuqi
)

 

 

3.Spring in My Hometown (Hahoe)

 

 

 

 

 

4.Spring in My Hometown (Nagan-eupseong)

 

 

 

5.Why has Bodhi-Dharma Left for the East? (Yeongseon-am)