Liu-yuan

Search l Korean 
Zhuozheng-yuan 


Liu-yuan Site Plan (Korean)

In China, the garden is a miniature version of Nature.

film.GIF (705 bytes)

liu1.jpg (11198 bytes)

film.GIF (705 bytes)

 

film.GIF (705 bytes) liu6.jpg (12136 bytes) film.GIF (705 bytes)
liu2.jpg (9465 bytes) liu7.jpg (11035 bytes)
liu3.jpg (13839 bytes) liu8.jpg (11908 bytes)

liu4.jpg (6211 bytes)

liu9.jpg (11312 bytes)
liu5.jpg (9769 bytes) liu10.jpg (5665 bytes)